โลโก้เว็บไซต์ 06-03-63 คณะศิลปกรรมสัมมนาประกันคุณภาพ | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

06-03-63 คณะศิลปกรรมสัมมนาประกันคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะศิลปกรรมฯร่วมกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
              คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา โดย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีพร้อมด้วยอาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและตัวแทนคณาจารย์จาก...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา