โลโก้เว็บไซต์ วัตถุประสงค์ | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

วัตถุประสงค์


1)  มุ่งเน้นที่จะสนับสนุนกำลัง คนและสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างจริงด้วยเทคโนโลยีทันสมัย (Modern Technology) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) ที่ตอบสนองตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท

2)  เพื่อเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอันจะเป็นการพัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ภาวการณ์จ้างงาน ในการกำหนดเป้าหมายการให้บริการทางการศึกษาและฝึกอบรมในแต่ละท้องถิ่น      

3)  เพื่อพัฒนา และเกิดการเรียนรู้ความก้าวหน้าของระดับเทคโนโลยีที่ใช้ภาคการผลิต โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ทำให้สถานประกอบการมีที่ปรึกษาในเลือกใช้ และแก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยี ครูผู้สอนได้รับประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีจากภาคการผลิตสำหรับถ่ายทอดสู่ผู้เรียน และผู้เรียนจะได้รับความรู้และทักษะจากสภาพการใช้งานจริงในเชิงการประกอบการจะทำให้สามารถมองเห็นภาพการทำงานในวิชาชีพได้ชัดเจนขึ้น             

4)  สร้างและพัฒนาทักษะฝีมือของกำลังแรงงานให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตของสถานประกอบการ          

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา