โลโก้เว็บไซต์ ประกาศกรรมการสรรหานายกสภา มทร.ล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยลัย | ศูนย์เเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น

ประกาศกรรมการสรรหานายกสภา มทร.ล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เรื่องกำหนดการและขั้นตอน การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อให้การสรรหาและการเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548   คณะกรรมการจึงได้มีประกาศขั้นตอนวิธีการดังกล่าวขึ้น โดยมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศประชาสัมพันธ์นี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.053-921444 ต่อ 1233 (ในวันและเวลาราชการ)

1.ประกาศเรื่องกำหนดการและขั้นตอนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

2.ประกาศเรื่องการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

3.ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

4.แบบเสนอชื่อ คสน.001-1 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

5.แบบเสนอชื่อ คสน.001-2 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)

6.แบบประวัติเสนอชื่อ คสน.002 (คลิกดาวน์โหลดเอกสาร)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา